Algemene Voorwaarden – neutrale versie

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 6 -Herroepingsrecht

Artikel7 – Kosten bij herroeping

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer tijdens de bedenktijd

Artikel 10 –Prijzen en betalingen.

Artikel 11 – Overmacht

Artikel 12–Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Montage voorwaarden

Artikel 15 – Garantie

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- ofberoepsactiviteit;
 3. Dag:kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverdworden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaaldeperiode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijkmaakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst opafstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumentenaanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie opafstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Arika Kozijnen /Arika Veranda Handelend onder de naam: Arika Kozijnen/Arika veranda

Vestigingadres:

Bilserbaan 85 C

6217 JEMaastricht

Bezoekadres: Paulsenstraat 14, 3950 Bocholt

Telefoonnummer: 06-28553630 Bereikbaarheid:

Van maandag tlm vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Emailadres: info@arikaveranda.nl

KvK-nummer: 62.550.713

Btw-identificatienummer: NL248085797B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij isaangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijkzijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer enconsument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordentoegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbodvermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze slechts een indicatie van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  b. de eventuele kosten van aflevering;
  c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d. de wijze van annulering, betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De order wordt pas geplaatst wanneer het aanbetalings bedrag voldaan is.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in achtnemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden teverbinden.
 5. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Arika kan de bestelling weigeren wanneer er dan wel een onderdeel of verschrijving in bevat.
 6. Met het aanvaarden van de overeenkomst stemt de klant ermee in dat zijn order- en klantgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. De ondernemer zal deze persoonsgegevens niet openbaar maken. Wanneer de klant hiermee niet instemt dan dient de klant dit per email door te geven op mailadres: info@arikaveranda.nl.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten via een overeenkomst op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen over een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dan de koop is gesloten of vanaf de dag na ontvangst / aflevering van het product bij de consument.
 2. Na de van toepassing zijnde periode (conform artikel 6.1) is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.
 3. Wanneer de aankoop na de van toepassing zijnde periode wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 5. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

 Uitsluiting herroepingsrecht

De consument kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:

Bij Arika is er altijd sprake van maatwerk.

a.volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
b. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
c. een persoonlijk karakter hebben;
d. van persoonlijke aard zijn;
e. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
g. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
h. niet meer compleet zijn;
i. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
j. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Arikate vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan deondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd isverstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indienredelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van deverbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming,indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van debedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument tebevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswegeontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerdervalt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor deconsument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug tebetalen.

Artikel 10 –Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn steeds in EURO vermeld, tenzij anders aangegeven.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of bijzondere omstandigheden die zulk een prijsverhoging kunnen verantwoorden.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld

Betalingen:

1) Tijdens onze acties vragen wij slechts 10 % aanbetaling. Het overige bedrag dient betaald te worden als volgt:

Bij levering: na controle van de goederen, voordat het personeel weggaat, direct overgemaakt te worden via bank. Betalingsbewijs dient gemaild te worden naar : info@arikaveranda.nl

Wanneer de bestelling niet compleet is door onmacht of een product defect is, valt dit onder de garantie en zal vergoed worden/ geroutineerd worden. De klant mag nimmer de betaling achterhouden.

Bij Montage: Wanneer ons team arriveert op de afgesproken datum. Neemt hij met u door wat u besteld heeft en gemonteerd gaat worden. U dient dan meteen over te gaan tot betaling van het nog openstaande bedrag.

Wanneer ons team arriveert op de afgesproken datum en de koper het resterende bedrag van aankoop, weigert te betalen. Heeft Arika het recht om de montage niet verder uit te gaan voeren en het materiaal mee terug te nemen. En de montage dag (extra kosten, voorrijkosten en manuren) in rekening te brengen. Extra kosten € 350,-.Voorrijkosten wordt als volgt berekend vanaf fabriek Bocholt € 1,- per/km. Manuren wordt berekend: montage prijs website.

2) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3) Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4) Na het verstrijken de betalingstermijn is de klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien Arika haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de klant tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Arika om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5) Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Arika gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6)  Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Arika.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Arika kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Een tekortkoming kan niet aan Arika of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Arika geen invloed kan uitoefenen en waardoor Arika niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 4. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Arika in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Arika. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. De levertijd/montage datum is vastgesteld in de verwachting dat Arika kan blijven doorwerken als ten tijde van de opdracht en de nodige materialen Arika tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op de schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. Dit is overmacht.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. Arika is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Arika, daarnaast is Arika slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vastgelegd deal-aanvaarde offerte. U dient zelf schade te melden aan uw verzekering of een verbouwingsverzekering af te sluiten.

B.Arika. is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.

C.Arika is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Arika is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

D.Arika. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt Arika alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant

 1. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Arika vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

F.Arika neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door Arika geleverd en aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn. We controleren de ledverlichting, zonnewering en andere elektrische producten of deze het doet, maar sluiten deze niet aan.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen danwel te leveren.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Een beschadigd product wordt via de garantie geroutineerd en mag niet verrekend worden met korting op het factuur.
 5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor het door de ondernemer gekozen vrachtverkeer.
 6. Eventuele manco’s of schade bij levering, al of niet door het gevolg van transport of productie, worden zo spoedig mogelijk alsnog goed geleverd. Hierin kan ondernemer afhankelijk zijn van derden en is het mogelijk dat er een levertijd aan de nalevering verbonden zit. Op generlei wijze kan dit een aanleiding zijn om de order te annuleren of ondernemer voor (gevolg)kosten aansprakelijk te stellen.
 7. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevolg van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal is derhalve mogelijk.
 8. Wij leveren gratis binnen een straal vanaf fabriek Bocholt van 200 km, wanneer er boven een bedrag van € 2500,- wordt besteld. Anders berekenen we € 1,- per/km.
 1. De door Arika opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
 3. Artikel 14 – Montagevoorwaarden
 4. Wanneer ondernemer de montage verricht, dienen onderstaande zaken door klant te worden in acht genomen, dan wel te worden opgevolgd:
 5. het terrein dient goed toegankelijk te zijn, en geen obstakels te hebben;
  b. De ondergrond dient geheel verhard te zijn en moet vlak en waterpas zijn;
  c. Waar fundering in de grond dient te komen moet de grond volledig ontdaan zijn van bestrating, puin, funderingen en dergelijke;
  d. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond;
  e. Herstraten van ontnomen bestrating ten behoeven van funderingsblokken (poeren) is voor eigen rekening;
  f. Aansluiten en materialen naar riolering is voor eigen rekening;
  g. Ondernemer is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van consument;
 6. De consument die woonzaam is in de Randstad of het centrum waar vergunningen voor het parkeren nodig zijn of moeilijk te parkeren is. Dient de consument zelf de vergunningen te verstrekken of de parkeer kosten te vergoeden.
 7. Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige vergunningen. Eventuele gevolgen en/of aansprakelijkheid van het niet hebben van de juiste vergunningen komen nooit voor rekening van ondernemer, maar ten allen tijde voor rekening van de klant;
  j. Extra werkzaamheden die nodig blijken worden in rekening gebracht bij consument;

Wat is er inbegrepen bij de montage?

De onderstaande punten dient u te verzorgen voordat Arika veranda met de montage begint:

 • De werkplek waar de veranda/terrasoverkapping geplaatst gaat worden is vrij van obstakels. Tafel/stoelen/planten/zonneschermetc. weghalen
 • Een stroompunt voor de te gebruiken gereedschappen aanwezig.
 • Er zijn geen obstakels zoals zonluifels, rolluiken en/of aan de gevel bevestigde materialen op de plek waar de veranda/terrasoverkapping tegen de muur aan gemonteerd zal worden.
 • Indien LED verlichting: er is een geaard buitenstopcontact (230V~) aanwezig op de locatie waar de terrasoverkapping gemonteerd gaat worden.

Beton/ Betonpoeren:

 • Bij het gebruik van beton/ betonpoeren worden er tegels weg gehaald om de betonpoeren in te graven. De tegels rondom de staander worden niet terug gelegd

 

Waterafvoer van de veranda/terrasoverkapping:

 • Arika veranda boort een gat van 80/75/70mm in een van de buitenste staanders op een door u aangewezen plek waar een PVC bocht in geplaatst zal worden.
 • Arika veranda monteert de veranda/terrasoverkapping op de mee bestelde beton/ betonpoeren waarbij het water via het beton/ betonpoeren direct aangesloten zal worden binnen 50 cm bereik van de paal, waar het mogelijk en aansluitbaar is.
 • Let op wanneer u terras bestaat uit een harde vloer en er moet gehakt of opengezaagd worden voor aansluiting,dient u zelf uit te voeren voordat het montage team komt.

Fundering voor onder de schuifpui:

 • U zorgt zelf voor de fundering:

Bij het plaatsen van schuifdeur is het zeer belangrijk dat de fundering waterpas ligt om kieren en problemen te voorkomen. Wij plaatsen de glazen schuifdeur op deze ondergrond, maar wij zijn niet verantwoordelijk wanneer blijkt dat de fundering niet waterpas ligt of andere problemen hierdoor ontstaan.

 • Wij regelen de fundering:

Dan maken wij gebruik van een aluminium funderingskoker. De ondergrond dient wel waterpas te liggen. Vrij van wortels etc.

Afkitten:

 • Wanneer u gekozen heeft voor een 16 mm polycarbonaat spie wordt deze ook af gekit max. 3 mm, waar mogelijk is. U dient er alleen rekening mee te houden. Deze spie is bedoelt om de opening naar u buren toe af te dekken. De spie is niet water en tocht vrij.
 • Wanneer u gekozen heeft voor volledig dicht met 16 mm polycarbonaat platen wordt deze ook af gekit max. 3 mm, waar mogelijk is. U dient er alleen rekening mee te houden. Deze platen houden wel wat wind en regen tegen, maar is nooit volledig water en tocht vrij. Wilt u dit wel, dan adviseren wij om volledig dicht met vast glas + glazen spie te nemen.
 • Wanneer uw gevel niet voldoende gevoegd of vlak ligt. Zijn wij niet aansprakelijk voor lekkages die daaruit voort komen.

 Artikel 15 – Garantie

 1. Aluminium heeft een doorbuigingstolerantie van maximaal 12mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelingen. Gevolgen van natuurlijke verzakkingen en inklinken van de ondergrond vallen niet onder enige garantieregeling. Schade of gebreken als gevolg van natuur(geweld) vallen niet onder enige garantieregelingen.
 2. De garantiestelling op de door de ondernemer verkochte goederen aan consumenten gaat in elk geval nooit verder dan twee jaar te rekenen vanaf het moment dat de consument fysiek in het bezit komt van de verkochte goederen. De garantieregeling geldt enkel voor consumenten, zakelijke klanten worden uitgesloten. Om beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen steeds te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de consument de ondernemer zo snel als mogelijk via e-mail: support@arikaveranda.nlinlichten. Niet telefonisch of via de watsapp. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie (ook gedurende de hiervoor genoemde meldtermijn) is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 3. Voor zakelijk klanten geldt de garantieregeling dat de ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet gemeld werden binnen een termijn van 2 dagen na levering van de verkochte goederen.
 4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

– de niet inachtneming door de klant (of door de klant ingeschakelde partij(en), en bediening- en onderhoud, en plaatsing voorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

 1. Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij Arika.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig dezeklachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij deondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: Arika Veranda Paulsenstraat 14 3950 Bocholt BelgieInfo@arikaveranda.nl
 • Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende productenherroep:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

–      Besteldop…………………………………………………………………………………………….

Ontvangenop…………………………………………………………………………………………

–      Naam:………………………………………………………………………………………………….

–      Adres:………………………………………………………………………………………………….

–      …………………………………………………………………………………………………………

 • Handtekening:
 • Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Antwoord
1
Goedendag Paula hier waar kan ik u mee van dienst zijn?