Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- ofberoepsactiviteit;
 3. Dag:kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverdworden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaaldeperiode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijkmaakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst opafstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumentenaanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie opafstaan.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Arika B.V.

KvK-nummer: 80929435

Btw-identificatienummer: NL861855322B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij isaangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijkzijn.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer enconsument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordentoegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbodvermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze slechts een indicatie van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 3. De eerste maat is altijd de breedte maat. De tweede maat betreft de uitval maat.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen;
  b. de eventuele kosten van aflevering;
  c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  d. de wijze van annulering, betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De order wordt pas geplaatst wanneer het aanbetalings bedrag voldaan is.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in achtnemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden teverbinden.
 5. De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. Arika kan de bestelling weigeren wanneer er dan wel een onderdeel of verschrijving in bevat.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten via een overeenkomst op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen over een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum dan de koop is gesloten of vanaf de dag na ontvangst / aflevering van het product bij de consument.
 2. Na de van toepassing zijnde periode (conform artikel 6.1) is het niet meer mogelijk om de aankoop te retourneren, tenzij anders overeengekomen met ondernemer.
 3. Wanneer de aankoop na de van toepassing zijnde periode wordt geretourneerd, zonder instemming van ondernemer, zal de retournering niet worden geaccepteerd.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 5. De consument kan alleen van zijn herroepingsrecht gebruik maken, indien de consument het product met alle geleverde toebehoren in originele en onbeschadigde staat en in originele en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneert. Hierbij dient de consument de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht te nemen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De consument kan in geen geval gebruik maken van het herroepingsrecht als producten of één van bijgeleverde toebehoren:

Bij Arika is er bijna altijd sprake van maatwerk. Dit kan niet geretourneerd worden!!!!

a.volgens persoonlijke specificaties van de klant zijn vervaardigd (maatwerk en andere mutaties);
b. speciaal voor de klant zijn besteld (maat, kleur en extra opties);
c. een persoonlijk karakter hebben;
d. van persoonlijke aard zijn;
e. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
f. zich niet meer in de originele verpakking bevinden;
g. worden geretourneerd waarvan de originele verpakking is beschadigd;
h. niet meer compleet zijn;
i. tijdens de zichtperiode (deels) beschadigd zijn;
j. (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen.

Artikel 7 – Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien er kosten zijn gemaakt voor betreffende bestelling, dan dient de klant deze kosten aan Arika te vergoeden. Dat geld ook voor bestellingen die nog niet zijn afgeleverd bij de klant.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 6.
 4. Wanneer de veranda betaald is en geleverd word op erf van klant, wordt deze klant zijn eigendom. Alle risico’s omtrent deze veranda/ aankoop wordt klant zijn verantwoordelijkheid en vallen onder klant zijn verzekering.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan deondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd isverstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indienredelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijkeinstructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van deverbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming,indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud,indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van debedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument tebevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswegeontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerdervalt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor deconsument.

Artikel 10 – Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen zijn steeds in EURO vermeld, tenzij anders aangegeven.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of bijzondere omstandigheden die zulk een prijsverhoging kunnen verantwoorden.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld

Artikel 11 – Meerwerk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
  1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  2. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  3. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
 1. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 12 – Betalingen

 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
 2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen gestelde termijn vermeld op de factuur. Zie extra informatie laatste pagina.
 3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
 4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
 5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
 6. een betalingstermijn is overschreden;
 7. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen
 8. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
 9. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
 10. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 11. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is overleden.
 12. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 7 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 13. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.
 14. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan op

drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,–.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste                                    € 3.000,–         15%

over het meerdere tot                        € 6.000,–         10%

over het meerdere tot                        € 15.000,–       8%

over het meerdere tot                        € 60.000,–       5%

over het meerdere vanaf                   € 60.000,–       3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

 1. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 – Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Arika kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Een tekortkoming kan niet aan Arika of de klant worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Arika geen invloed kan uitoefenen en waardoor Arika niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 4. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Arika in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Arika. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 5. De levertijd/montage datum is vastgesteld in de verwachting dat Arika kan blijven doorwerken als ten tijde van de opdracht en de nodige materialen Arika tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op de schadevergoeding, tenzij deze bij een schriftelijke overeenkomst is bedongen. Dit is overmacht.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de klant. Arika is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Arika, daarnaast is Arika slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vastgelegd deal-aanvaarde offerte. U dient zelf schade te melden aan uw verzekering of een verbouwingsverzekering af te sluiten.
 2. is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de woning of gebouwen van de klant, stormschade en de gevolgen daarvan en schade toegebracht aan kabels en/of leidingen in de grond, welke niet bekend waren bij aanvang werkzaamheden.
 3. Arika is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Arika is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Arika is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant. Daarnaast neemt Arika alleen aansprakelijkheid voor het product zelf, oftewel: wachttijden, stagnatie kosten, opgenomen vrije uren / dagen, extra arbeidskosten en eventuele gevolgschade zijn voor rekening van de klant
 5. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Arika vervalt binnen één jaar nadat de klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 6. Arika neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreft stopcontacten waarop producten door Arika geleverd en aangesloten worden, ofwel de kabel die naar het product toe leidt, de dikte van de kabel, de aansluitingen en de aarding dienen door een erkend installateur geïnstalleerd en gecontroleerd te zijn. We controleren de ledverlichting, zonnewering en andere elektrische producten of deze het doet, maar sluiten deze niet aan.
 7. Arika is nooit voor meer aansprakelijk dan de order opdracht.

Artikel 16 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer voorafgaand aan de levering een voorstel doen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen dan wel te leveren.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Een beschadigd product wordt via de garantie geroutineerd en mag niet verrekend worden met korting op het factuur.
 5. De producten worden alleen afgeleverd indien het adres zich bevind nabij een verharde weg en het toegankelijk is voor het door de ondernemer gekozen vrachtverkeer.
 6. Eventuele manco’s of schade bij levering, al of niet door het gevolg van transport of productie, worden zo spoedig mogelijk alsnog goed geleverd. Hierin kan ondernemer afhankelijk zijn van derden en is het mogelijk dat er een levertijd aan de nalevering verbonden zit. Op generlei wijze kan dit een aanleiding zijn om de order te annuleren of ondernemer voor (gevolg)kosten aansprakelijk te stellen.
 7. Producten kunnen aan modificaties onderhevig zijn als gevolg van steeds veranderende machinerie en wijziging van productieomgeving. Enige afwijkingen ten opzichte van gepresenteerd beeldmateriaal is derhalve mogelijk.
 8. De door Arika opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 9. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
 10. Kosten voor levering 1,50 per km. Met uitzondering van de Waddeneilanden daar leveren wij niet.

Artikel 17 – Garantie

 1. Aluminium heeft een doorbuigingstolerantie van maximaal 12mm. Doorbuigingen binnen deze tolerantie vallen niet onder enige garantieregelingen. Gevolgen van natuurlijke verzakkingen en inklinken van de ondergrond vallen niet onder enige garantieregeling. Schade of gebreken als gevolg van natuur(geweld) vallen niet onder enige garantieregelingen.
 2. De garantiestelling op de door de ondernemer verkochte goederen aan consumenten gaat in elk geval nooit verder dan twee jaar te rekenen vanaf het moment dat de consument fysiek in het bezit komt van de verkochte goederen. De garantieregeling geldt enkel voor consumenten, zakelijke klanten worden uitgesloten. Om beroep te doen op de garantie, moet de consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen steeds te bewaren. Bij vaststelling van een gebrek moet de consument de ondernemer zo snel als mogelijk via e-mail: klantenservice@arikabv.nl Niet telefonisch of via de watsapp. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 48 uur na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie (ook gedurende de hiervoor genoemde meldtermijn) is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
 3. Voor zakelijk klanten geldt de garantieregeling dat de ondernemer is in geen geval aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet gemeld werden binnen een termijn van 2 dagen na levering van de verkochte goederen.
 4. Buiten de garantie vallen: zie extra informatie laatste pagina.
 5. Alle garanties gelden alleen voor de eerste eigenaar, die de aanschaf heeft gedaan bij Arika.

Artikel 18 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig dezeklachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij deondernemer via email klantenservice@arikabv.nl.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kanverwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor degeschillenregeling.
 5. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. De in artikel 4 genoemde informatie zal door opdrachtgever niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
 3. Indien opdrachtgever een van de in artikel 4 en 5 genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Opdrachtgever moet de in artikel4 en 5 genoemde informatie op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 20 – Overdracht van rechten of verplichtingen

 1. Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Het Nederlands recht is van toepassing.
 2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Extra informatie:

Betaling

 • Wanneer u een veranda aankoopt vragen wij 50% aanbetaling bij een Crème Ral 9001 of Antraciet Ral 7016.
 • Wanneer u een veranda aankoopt in een andere Ral kleur vragen wij 50% aanbetaling.
 • Wanneer u geen veranda aankoopt maar een ander product zoals: Zonwering, glazenschuifdeur of screen vragen wij 100% aanbetaling.
 • Wanneer de deal aanvaard worden via maandelijkse betalingen ontvangt u bij het aanvaarden van de deal een 100 % factuur. U ontvangt van de Lease maatschappij het totale bedrag op uw rekening u dient dit binnen 2 dagen over te maken op onze bankrekening. Dan pas gaan we uw order verwerken.
 • Wanneer ons team bij u aankomt voor levering, dient u over te gaan tot betaling van het resterende openstaande bedrag en daarvan een betaling bewijs te tonen.

 

Bouwpakket informatie

 • Polycarbonaat platen worden niet mee op maat gezaagd.

Product informatie

 • De polycarbonaat platen zijn standaard 16 mm dik en 98 cm.
 • De staanders van onze veranda zijn standaard 250 cm.
 • De hoogte van onze glazen schuifdeuren en aluminium schuifdeuren zijn 210- 220 cm.
 • Wanneer u een glazenschuifdeur bestelt ontvangt u:
  * een onder-boven rails
  * u-profielen links en rechts
  * de glas panelen
  * per glas paneel 4 wielen (2 sets van 2)
 • De aluminium schuifdeur wordt standaard geleverd met een 30-40 cm duwstang in kleur zilver/aluminium.
 • De accessoires van onze glazen schuifdeuren zoals: tochtstrippen, handvaten, meeneemsysteem, slot moet u apart bestellen. Deze zijn niet inbegrepen wanneer u een glazenschuifdeur aankoopt.
 • De screens en zonwering worden niet met rits geleverd. U kunt dit wel tegen meerprijs bijbestellen.

Inmeting

 • Een inmeting is alleen om te kijken hoe het team de spullen uw tuin in krijgt.
 • Een breedte en uitval maat worden opgemeten.
 • De monteur die de maten komt opnemen denkt zeker met u mee, maar is geen deskundige op het gebied van bouw. Zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van uw gevel, stevigheid van de grond te meten

Montage informatie

 • Silicone werk bovenop de muurplaat is +/- 3 mm
 • We laten bij de ledlampen en zonwering zien dat het product werkt. De aansluitingen en bekabeling dient u zelf te voorzien.
  Als u een geaard stopcontact buiten, binnen bereik, heeft dan kunnen we het daar wel op aansluiten, maar we kunnen geen stroom/kabels voor u verleggen.
 • Klant dient zelf zorg te dragen dat alle nodige bekabeling en overige benodigdheden voor het montage aanwezig is. Daarnaast zijn gebreken aan huis/tuin/grond etc. waardoor de Veranda niet correct kan worden geplaatst voor rekening van de klant. Indien het nodig blijkt te zijn dat Arika Veranda terug moet komen, zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Klant dient tevens voor te zorgen dat de monteur op een veilige en ongestoorde manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, zal de monteur zijn werk stil leggen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen voor de rekening van de klant zijn.
 • Wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing mag Arika Veranda de overeenkomst ontbinden.

Hemelwaterafvoer van de veranda/terrasoverkapping

 • Arika veranda boort een gat van 80/75/70mm in een van de buitenste staanders op een door u aangewezen plek waar een PVC bocht in geplaatst zal worden. Via deze PVC buis kunt u het water de tuin in laten lopen of hem zelf aansluiten op een afvoer die u zelf gelegd heeft.
 • Arika veranda monteert de veranda/terrasoverkapping op de mee bestelde montage beugels/betonpoeren waarbij het water via de montagebeugels/betonpoeren direct aangesloten zal worden binnen 50 cm bereik van de paal.
 • Let op wanneer uw terras bestaat uit een harde vloer en er moet gehakt of open gezaagd worden voor aansluiting, dan dient dit u zelf uit te voeren voordat het montage team komt.

 

De onderstaande punten dient u te verzorgen vóórdat Arika veranda met de montage begint

 • De werkplek waar de veranda/terrasoverkapping geplaatst gaat worden is vrij van obstakels. Tafel/stoelen/planten/zonnescherm etc. dient u weg te halen voordat het montageteam komt.
 • Er moet een stroompunt aanwezig zijn voor de te gebruiken gereedschappen.
 • Er mogen geen obstakels (zoals zonluifels, rolluiken en/of aan de gevel bevestigde materialen) zitten op de plek waar de veranda/terrasoverkapping tegen de muur aan gemonteerd zal worden.
 • Indien LED verlichting: er is een geaard buitenstopcontact (230V~) aanwezig op de locatie waar de terrasoverkapping gemonteerd gaat worden. Wij kunnen geen stroom voor u gaan verleggen, dus ook geen verlenging naar een stopcontact bij u binnen in huis.
 • De bekabeling van de veranda werken wij netjes weg. Wij sluiten de veranda ook aan, maar het wegwerken van de kabel naar uw huis toe dient u zelf te verzorgen.

 

Service en garantie:

 • Wanneer wij komen voor een serviceopdracht wordt het product gratis vervangen of gerepareerd. Manuren,en voorrijkosten € 1,50 per km worden in rekening gebracht.

Wat valt buiten de garantie?

 • In polycarbonaat kan condensvorming optreden. Dit is normaal en komt door de waterdampdoorlaatbaarheid. Dit valt buiten garantie.
 • Op het silicone werk kunnen wij geen garantie geven omdat we niet weten hoe de staat van uw huis en de stenen is.
  De buitenste stenen van een woning zijn namelijk zo ontworpen dat ze vocht opnemen. Als het watergehalte meer is dan de steen kan opnemen dan zal het water via de steen naar beneden lopen. Dit kan niet voorkomen worden door te kitten.
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
 • Onoordeelkundig gebruik.
 • Wijzigingen uitgevoerd door opdrachtgever of derden.
 • Normale slijtage.
 • Indien de klacht of storing te wijten is aan invloed van buitenaf en deze niet terug te leiden is naar kwaliteit van het product. Hieronder verstaan wij, schade ontstaan door b.v. storm, zuigwind, hagel, braak, inbraak, vandalisme etc.
 • Schademeldingenmoeten gemeld worden binnen 48 uur na Montage. Na deze termijn kunnen hier geen rechten meer aan worden ontleend.

 

Offerte voor verzekering

 • Indien u een offerte nodig heeft voor uw verzekering, bij schade die niet onder onze garantie valt, rekenen wij € 375,- administratiekosten voor het opmaken van deze offerte.
  Als u de werkzaamheden door ons laat uitvoeren dan zal het bedrag van € 375,- worden gecrediteerd.

De klant dient zelf zorg te dragen dat alle benodigde bekabeling en overige benodigdheden voor het montage aanwezig is. Daarnaast zijn gebreken aan huis/tuin/grond etc. waardoor de Veranda niet correct kan worden geplaatst voor rekening van de klant. Indien het nodig blijkt te zijn dat Arika Veranda hierdoor terug moet komen, zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

Klant dient tevens voor te zorgen dat de monteur op een veilige en ongestoorde manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, zal de monteur zijn werk stil leggen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen voor de rekening van de klant zijn.

Wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing mag Arika Veranda de overeenkomst ontbinden.

Antwoord
1
Goedendag Paula hier waar kan ik u mee van dienst zijn?